Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výročné zhomaždenie 2019...

ZÁPISNICA Z VÝROČNÉHO ZHROMAŽDENIA  OZ SUČIANKA,

KONANÉHO DŇA 23. 01. 2019

Program : 

   Voľba návrhovej a volebnej komisie

  Správy o činnosti súboru                                                                                                                                

   Správa o hospodárení 

   Správa revíznej komisie

  Návrh plánu podujatí na rok 2019

  Návrh rozpočtu na rok 2019

  Diskusia

   Voľba rady a ved. súboru OZ Sučianka

   Schválenie uznesenia

        Výročnú schôdzu otvoril organizačný vedúci p. Ján Šteuček a privítal hosťa, p. Katarínu Mihalíkovú, referentku kultúry OÚ,  aj všetkých prítomných členov OZ Sučianka.

      Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení : V. Gejdošová, M. Korgová, V. Kúdelková, 

     Do volebnej komisie boli jednohlasne zvolení : predseda - M. Skokňa, členky - J. Húšťavová          a H. Pavlovičová.

    Správu o činnosti súboru za rok 2018 predniesol umelecký vedúci p. Martin Matuľa.  Krátkou rekapituláciou o jej činnosti, vyzdvihol konečný pozitívny efekt, pre náš život,  je o to veselší a bohatší. Poďakoval všetkým členom za dôsledný prístup k plneniu organizačných požiadaviek, ako aj k samotnému speváckemu prejavu, či už počas skúšok, alebo na vystúpeniach. Taktiež vyzdvihol a poďakoval za spoluprácu s bývalým starostom obce, p. V. Pĺžikom, ako aj s členmi obecného zastupiteľstva, konkrétne s kultúrnou referentkou p. K. Mihálikovou. Poprial všetkým veľa síl, zdravia a elánu do nového roka, vzájomnej ohľaduplnosti a tvorivých nápadov pri skvalitňovaní našej záujmovej činnosti. Správa je priložená k zápisnici.

    Tajomníčka p. Ľ. Pakánová predniesla správu o prehľade jednotlivých stretnutiach a vystúpeniach počas uplynulého roka. Počas uplynulého roka mal súbor 17 členov.  Spolu sme absolvovali 70 stretnutí, z toho 43 skúšok a 27 vystúpení, z toho 13 vystúpení  na domácej pôde, 13 mimo našej obce a jedno vystúpenie v zahraničí na ostrove Vir. Menovite uviedla všetky vystúpenia. Ďalej predniesla správu o účasti členov na jednotlivých aktivitách. Správa je priložená k zápisnici.

 Hospodár OZ, p. Dominik Benca, predniesol správu o financovaní za minulý rok, s uvedením konkrétnych príjmov a výdavkov.

    Kontrola hospodárenia bola vykonaná p. V. Kúdelkom, ktorý podal správu o revízii hospodárenia. Zároveň poukázal na využívanie zakúpených nástrojov a to : zosiľovač a hoboj. Správa je taktiež priložená k zápisnici.

     Návrh rozpočtu na rok 2019 predniesol hospodár p. Dominik Benca,  s tým , že ďalšia činnosť súboru je do veľkej miery podmienená výškou dotácie z obecného úradu, prípadne z finančných ohodnotení niektorých vystúpení.

   Diskusia :   -   p. Miháliková veľmi kladne sa vyjadrila k našej činnosti a poďakovala za veľmi dobrú spoluprácu v uplynulom období. -    za kronikára súboru a tiež zabezpečením fotodokumentácie bol zvolený p. J. Pakán.   Do rady OZ Sučianka bol zvolený p. Peter Jendrišák, ktorý bude zástupcom vedúceho, v prípade jeho neprítomnosti.

     P. J. Šteuček ukončil diskusiu, poďakoval prítomným za účasť a tým ukončil VZ OZ Sučianka.

Zapísala :  Ľ. Pakánová                                  Predseda :  M. Matuľa                Za správnosť :  J. Majerová, P. Mlynček

         V Sučanoch 24. 01. 2019